Logo The General
Home Contact Us Shopping Cart
Quality Uniform footwear


ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงสินค้า ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก         
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549

    ออกบู้ธงานตลาดนัดธงฟ้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี                              
    วันที่ 8 ตุลาคม 2551

แสดงสินค้า ณ โรงเรียนเสนาธิการทหาร กทม.                               
วันที่ 22 ธันวาคม 2549

    แสดงสินค้า ณ โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี
    วันที่ 30 ตุลาคม 2551

ออกบู้ธงานตลาดนัดธงฟ้า กองทัพอากาศดอนเมือง กทม.               
วันที่ 4 มิถุนายน 2551

    ออกบู้ธงานสินค้าธงฟ้า กรมยุทธโยธาทหารบก กทม.                      
    วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2551

ออกบู้ธงานตลาดนัดธงฟ้า กองทัพอากาศดอนเมือง กทม.               
วันที่ 2 กรกฎาคม 2551

    ออกบู้ธงานสถาปนากรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ กทม.                   
    วันที่ 7 มกราคม 2552     ออกบู้ธงานเกษตรแฟร์ กทม.                                                       
     วันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2552

ออกบู้ธงานตลาดนัดธงฟ้า กองทัพอากาศดอนเมือง กทม.               
วันที่ 6 สิงหาคม 2551

    ออกบู้ธงานแสดงสินค้า สถาบันทหารเรือชั้นสูง ศาลายา                  
    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552